top of page

گفتگوی نوروزی با مری-آن بوث شهردار وست ونکوورگفتگوی نوروزی با شهردار وست ونکوور با مروری بر اتفاقات و تصمیمات مهم در شهر، چشم‌انداز سال پیش رو و مسائل مهم برای جامعهٔ ایرانی در وست‌ونکوور


مشروح این مصاحبه را میتوانید در رسانهٔ همیاری بخوانید.

https://bit.ly/3tB9sPB

بی سی سرو را دنبال کنید

https://linktr.ee/bcsarv https://t.me/bcsarv https://facebook.com/bcsarv https://instagram.com/bcsarv/

bottom of page